Fond pro oběti trestných činů


Fond pro oběti trestných činů

 

Jaký je účel peněžitého fondu:

Peněžitý fond je určen pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů (osoby uvedené v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů). Z tohoto fondu pro účely trestního řízení, v tzv. adhezním řízení, nadační fond hradí zvlášť zranitelným obětem trestných činů náklady spojené s uplatněním a prokázáním nemajetkové újmy, a to zejména při újmě na zdraví - bolestné, jiné nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění (dle § 2958 NOZ) a při úmrtí osob blízkých a zvlášť závažném ublížení na zdraví osobám blízkým - způsobení duševních útrap (dle § 2959 NOZ). Nadační fond hradí náklady na vypracování lékařských zpráv, odborných vyjádření a znaleckých posudků, jejichž obsahem je stanovení rozsahu a výše nemajetkových újem poškozených osob. 

V čem je v trestním řízení v praxi problém:

  • orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a soudy) nemají v určitých případech povinnost, a to ani na návrh obětí trestných činů, provádět důkazy (lékařské zprávy, odborná vyjádření, znalecké posudky apod.) k prokázání důvodnosti a výše oprávněných nároků obětí (zejména se jedná o bolestné, duševní útrapy, ztížení společenského uplatnění, či jiné nemajetkové újmy),
  • zvlášť zranitelné oběti ve většině případů nemají finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s vypracováním lékařských zpráv, odborných vyjádření či znaleckých posudků k prokázání důvodnosti a výše jejich oprávněných nároků za újmu na zdraví či duševní útrapy.

Kdo může o podporu z fondu může požádat:

O podporu může v trestním řízení požádat osoba, která splňuje kvalifikaci zvlášť zranitelné oběti a je osobou uvedenou v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů:

a)  dítě,
b)  osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
c)  oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku),
d)  oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

 

Jaký je postup pro získání a čerpání podpory z Fondu:

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí trestného činu dle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., a byla Vám trestným činem způsobena nemajetková újma, kterou je nutno prokázat a vyčíslit vypracováním lékařské zprávy, odborného vyjádření nebo znaleckého posudku, pak můžete požádat o poskytnutí podpory z Fondu pro oběti Nadačního fondu Paragraf. Pro posouzení, zda splňujete podmínky pro poskytnutí této podpory, prosíme o vyplnění Žádosti o poskytnutí podpory (dále jen Žádost).
Žádost můžete vyplnit sami, nebo se můžete objednat osobně v sídle Našeho nadačního fondu a my s Vámi rádi Žádost vyplníme. Vyplněnou a podepsanou Žádost, s požadovanými přílohami doneste osobně do sídla našeho Nadačního fondu Paragraf, nebo zašlete e-mailem na info@nfparagraf.cz, nebo zašlete poštou na adresu Nadační fond Paragraf, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava.

K Žádosti je nutno připojit:

  • usnesení policie o zahájení trestního stíhání pachatele trestného činu, návrh na potrestání nebo obžalobu státního zástupce
  • protokoly o výpovědi na Policii, případně jiné dokumenty, které Vám byly předány Policií ČR
  • veškeré lékařské zprávy o ošetřeních, hospitalizacích, rehabilitacích
  • případně další listiny, související se vzniklou újmou a trestným činem

Vaši Žádost bezodkladně posoudíme a následně Vás budeme informovat o našem stanovisku k Vaší Žádosti. V případě kladného vyřízení Žádosti stanovíme výši příspěvku a potvrdíme osobu zpracovatele pro vypracování lékařské zprávy, odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

Podmínkou k poskytnutí podpory ze strany našeho Nadačního fondu Paragraf je dále uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory a úhradě nákladů na zpracování posudku, dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po vypracování lékařské zprávy, odborného vyjádření nebo znaleckého posudku jeho zpracovatelem (lékař, soudní znalec, psycholog, psychiatr) nadační fond provede přímou úhradu přiznané podpory zpracovateli posudku na základě jím řádně vystavené faktury.

!!! UPOZORNĚNÍ: na získání podpory z fondu není zákonný ani právní nárok

Formuláře k podání žádosti k získání podpory ke stažení:

Žádost o poskytnutí podpory - stáhněte zde

Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory - stáhněte zde


Transparentní účet projektu: 115-8146440267/0100


Garant projektu 

Mgr. Zuzana Zádrapová


Generální partner projektu:

 Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta: www.kausta.cz

Hlavní partner projektu:

D.A.S. Rechtsschutz AG, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR: www.das.cz

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO


Hlavní partner projektu:

D.A.S. Rechtsschutz AG, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR: www.das.cz

  • Aktuality v projektu

30.5.2019 - 180 000 Kč - Dar pojišťovny právní ochrany D.A.S. 

Pojišťovna právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR poskytla našemu nadačnímu fondu dar ve výši 180 000 Kč dar zde na Fond zvlášť zranitelných obětí trestných činů. Pojišťovna poskytuje právní ochranu a přispívá k rozvoji právního povědomí v celé Evropě. Jistě není náhodou, že heslem pojišťovny je motto "Bráníme slušné".  Poskytnutým darem pojišťovna významně pomůže zvlášť zranitelným obětem trestných činů, kteří si nemohou dovolit zaplatit odborná vyjádření a znalecké posudku v trestním řízení, aby prokázali svůj nárok na újmu způsobenou pachatelem trestného činu.

Více o pojišťovně D.A.S. zde