Ochrana nároků dětí


Ochrana nároků dětí


Účel projektu

Zvýšení legislativní ochrany nezletilých dětí (zvlášť zranitelných obětí trestných činů) po dobu jejich nezletilosti, zajištění nároků, které jim byly přiznány a uhrazeny za újmy, způsobené trestnou činností třetích osob.

V čem je v trestním řízení v praxi problém

  • nároky z újem nezletilých dětí, které jsou jim přiznány a uhrazeny pachateli, odpovědnostními pojišťovnami či státem, nejsou ochráněny před jejich zneužitím ze strany zákonných zástupců (rodičů, osob blízkých) či jiných osob (opatrovníků, osvojitelů, pěstounů apod.) po dobu nezletilosti dětí,
  • dítě nemá v okamžiku své zletilosti, v případě nezodpovědných rodičů či jiných osob (viz výše), jak se samo objektivně dovědět o nárocích, které mu byly přiznány, a o vyplacených náhradách za způsobené újmy v trestním řízení,
  • chybí dostatečná legislativní ochrana před zpronevěrou finančních prostředků nezletilých dětí.

Náš cíl

  • zvýšit legislativní ochranu nezletilých dětí,
  • zvýšit ochranu majetku nezletilých dětí, resp. finančního plnění, které získaly za újmy způsobené jim trestnou činností,
  • rozšířit legislativní ochranu nezletilých dětí – změnou zákona o obětech trestných činů a dalších navazujících a souvisejících právních norem (občanský soudí řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, občanský zákoník, trestní řád, zákon o bankách, zákon o státním zastupitelství, zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže a další).

S kým budeme spolupracovat

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Česká národní banka, poslanci, senátoři, advokáti, soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, Probační a mediační služba, orgány péče o děti (OSPOD), pojišťovny, banky a další subjekty.


Garant projektu 

Mgr. Michaela Tarjanová


Transparentní účet projektu   115-8146560277/0100


Generální partner projektu         

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, www.kausta.cz


Partner projektu

D.A.S. Rechtsschutz AG, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, www.das.cz

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO

  • Aktuality v projektu

30.5.2019 - 20 000 Kč - Dar pojišťovny právní ochrany D.A.S. 

30.5.2019 - 20 000 Kč - Dar pojišťovny právní ochrany D.A.S. Pojišťovna právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR poskytla našemu nadačnímu fondu dar ve výši 20 000 Kč dar zde
Zvýšení legislativní ochrany nezletilých dětí (zvlášť zranitelných obětí trestných činů) po dobu jejich nezletilosti, zajištění nároků, které jim byly přiznány a uhrazeny za újmy, způsobené trestnou činností třetích osob je cílem i pojišťovny D.A.S. Pojišťovna poskytuje právní ochranu a přispívá k rozvoji právního povědomí v celé Evropě. Jistě není náhodou, že heslem pojišťovny je motto "Bráníme slušné".  

Více o pojišťovně D.A.S. zde

1.1.2019 - Zadání právní analýzy
 

od 1.1.2019 probíhá právní analýza problematiky. Legislativní změny v daném tématu se dotýkají mnoha právních předpisů, zejména občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o zváštních řízeních soudních, trestního zákoníku, trestního řádu, zákona soudnictví ve věcech mládeže, zákona o bankách, zákona o státním zastupitelství, zákona o české kanceláři pojistitelů a dalších.